اظهارنامه مالیاتی

چگونگی تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی

/
اظهارنامه مالیاتی : مالیات قسمتی از درآمد های مشاغل و تولیدی های…
تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره

انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره

/
تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره : مطابق قانون تجارت، اداره امور مو…
تمدید رتبه پیمانکاری

نحوه تمدید رتبه پیمانکاری

/
تمدید رتبه پیمانکاری : بعد از ثبت شرکت افراد برای گسترش فعالیت های خ…