اساسنامه شرکت سهامی خاص pdf , نمونه اساسنامه

در اساسنامه شرکت های سهامی خاص تعداد حداقل ۶۰ ماده ( قابل تغییر می باشد) و حداقل ۱۱ تبصره ( قابل تغییر می باشد) وجود دارد. در اساسنامه موادی ذکر شده است که قابلیت تغییر را دارد و در مواردی قابلیت تغییر وجود ندارد و قانون تجارت به صراحت آنها را غیر قابل تغییر خوانده است.

اساسنامه شرکت سهامی خاص

بخش های اساسنامه شرکت سهامی خاص

مواردی که در اساسنامه ذکر می شود شامل ۹ بخش می شود.

۱. بخش اول : شامل نام شرکت – موضوع شرکت – مدت شرکت – محل قانونی شرکت.

۲. بخش دوم : سرمایه و سهام شرکت

۳. بخش سوم: تغییرات در سرمایه شرکت

۴. بخش چهارم : مجمامع عمومی شرکت

۵. بخش پنجم : هیات مدیره شرکت

۶. بخش ششم : بازرسین شرکت

۷. بخش هفتم : سال مالی و حساب های شرکت

۸. بخش هشتم : انحلال و تصفیه شرکت

۹. بخش نهم : متفرقه

مواد اساسنامه شرکت سهامی خاص

با توجه به ۹ بخش ذکر شده تک به تک موارد زیر را می توان در هر بخش دید:

 • ماده ۱: نام شرکت می باشد که باید قبل از ثبت شرکت تعیین نام صورت پذیرد و در تعیین نام سایت به طور کلی توضیح داده شده است
 • ماده ۲: موضوع شرکت می باشد که با توجه به فعالیت هر شرکت متفاوت می باشد و در تعیین موضوع شرکت در سایت به طور کلی توضیح داده شده است.
 • ماده ۳: نشانی شرکت می باشد که همان محل قانونی شرکت می باشد که در تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در سایت به طور کامل توضیح داده شده است.
 • ماده ۴: سرمایه شرکت می باشد که در آن تعداد سهام ٫ میزان سهام ٫ نقدی و غیر نقدی بودن سهام ٫ سهام با نام و بی نام سهام تشریح می شود. در سایت در قسمت سرمایه شرکت سهامی خاص به طور کامل توضیح داده شده است.
 • ماده ۵: مدت شرکت می باشد که مدت شرکت به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال شرکت هایی که برای انجام کار های پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و شرکت هایی که برای انجام امور بازرگانی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.
 • ماده ۶: پرداخت سرمایه تعهدی شرکت می باشد در شرکت های سهام خاص می بایست شخصیت حقوقی سهامی کل سرمایه را تعهد نماید و ۳۵ درصد سرمایه حداقل پرداخت شود و باقی مبلغ در تعهد سهامداران باقی می ماند.
 • ماده ۷: سال مالی شرکت می باشد که سال مالی اکثر شرکت ها در ایران از اول فروردین ماه تا آخر اسفند ماه می باشد. در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود.
 • ماده ۸: دعوت مجامع می باشد که نحوه دعوت از سهامداران و اعضاء هیات مدیره در صورتی که جلسه با حضور کلیه اعضاء نباشد ذکر شده است.
 • ماده ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳: اوراق شرکت می باشد که تعیین میکند اوراق شرکت بانام و یا بی نام و ممتاز هستند و همچنین انتقال سهام به چه صورتی می باشد و همچنین تقسیم اوراق به چه نحوی می باشد و همچنین نحوه انتقال سهام به چه صورتی می باشد و میزان مسئولیت سهامداران در قبال سهام خود را تشریح میکند.
 • ماده ۱۴ و ۱۵: در زمینه افزایش و کاهش سرمایه توضیحاتی دارد.
 • ماده ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱: در زمینه مقررات مشترک بین مجامع را توضیح می دهد.
 • ماده ۲۲ : هیات رئیسه مجمع را توضیح و تشریح می کند.
 • ماده ۲۳ و ۲۴: اختیارات مجمع عمومی اعم از مجمع عمومی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را تشریح میکند و اثر سهامداران بر تصمیمات مجمع را تعیین میکند.
 • ماده ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱: در خصوص زمان و اختیارات و حد نصاب مجامع تعیین و تکلیف می شود.
 • ماده ۳۲: در مورد تعداد اعضاء هیات مدیره تعیین و تکلیف میکند.
 • ماده ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰: در زمینه مدت ماموریت و سهام وثیقه و تعیین سمت و مواقع تشکیل و محل تشکیل جلسه و حد نصاب رسمیت جلسه و اعتبار تصمیمات و امضاء صورتجلسات اعضاء هیات مدیره تعیین و تکلیف میکند.
 • ماده ۴۱: اختیارات اعضاء هیات مدیره را مشخص میکند.
 • ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴: پاداش و مسئولیت اعضاء هیات مدیره و معاملات مدیران با شرکت اعضاء هیات مدیره را مشخص میکند.
 • ماده ۴۵: تعیین مدیر عامل را مشخص میکند.
 • ماده ۴۶:صاحبان امضاء مجاز را مشخص میکند.
 • ماده ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ : ترتیب انتخاب و وظایف بازرسین و اختیارات بازرسین و مسئولیت بازرسین و حق الزحمه بازرسین و معاملات بازرسین شرکت را تعیین و تکلیف میکند.
 • ماده ۵۲ و ۵۳ و۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰: در زمینه صورتحساب ۶ ماهه و حساب های سالیانه و حق مراجعه سهامداران و اقلام ترازنامه استهلاک و تقدیم ترازنامه و مفاصا حساب و سود خالص و اندوخته قانونی و اختیاری و سود قابل تقسیم تعیین تکلیف میکند.
 • ماده ۶۱: در زمینه انحلال شرکت و موارد منحل کردن شرکت تعیین و تکلیف می شود.
 • ماده ۶۲: در زمینه تصفیه شرکت تعیین و تکلیف می شود
 • ماده ۶۳: در زمینه موارد پیش بینی نشده اساسنامه تعیین و تکلیف می شود.
 • ماده ۶۴: تنظیم و تصویب اساسنامه را تعیین و تکلیف میکند.