تغییر حق امضا شرکت , تعیین وضعیت حق امضا

تعیین وضعیت حق امضاء

باید بگوییم که نحوه تغییر حق امضاء شرکت به این شکل می باشد که صاحبان حق امضاء، مجاز به امضاء کردن اوراق تعهدآور شرکت مثل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری می باشند. می توان حق امضاء را در هر دو بخش (امضاء اوراق تعهدآور و امضاء اوراق عادی و اداری) تنها به یک فرد و یا دو فرد مستقل داد. در ضمن می توان در هریک از بخش ها، این حق را به شکل مشترک به دو شخص اعطاء نمود تا اوراق را به شکل متفقاً امضاء نمایند.

لازم به ذکر می باشد که، افراد دارای حق امضاء، توسط هیئت مدیره و از میان اعضاء هیئت مدیره، سهامداران، سهامدارنی که عضو هیئت مدیره می باشند، برگزیده می شوند. اغلب حق امضاء اوراق عادی به مدیر عامل و حق امضای تعهدآور به مدیر عامل و افراد مجاز دیگر اعطاء می گردد.

در حالت کلی باید بگوییم که شرکت ها بعد از ثبت نیازمند ایجاد یک سری تغییرات می شوند. از جمله یکی از این تغییرات مجاز، تغییر حق امضاء مجاز شرکت می باشد. اعمال تغییر گفته شده در حیطه اختیارات هم هیئت مدیره و هم مجمع عمومی فوق العاده می باشد. هیئت مدیره و مجمع عمومی قادر می باشد که حق امضاء را از شخصی سلب و به شخص دیگری اعطا کند (طبق اساسنامه تنظیم شده).

تغییر حق امضا شرکت

ثبت تغییرات شرکت خود را به ما بسپارید

09122938218 – 02188660581

مدارک مورد نیاز جهت تغییر حق امضاء مجاز شرکت:

 • تصویر مدارک هویتی اعضاء هیات مدیره و سهامداران یا شرکاء
 • تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
 • تصویر آگهی آخرین تغییرات (در صورت موجود بودن)
 • مشخص نمودن میزان سهام و یا سهم االشرکه سهامداران یا شرکاء

مراحل تغییر حق امضاء مجاز شرکت

 1. تنظیم نمودن صورتجلسه مبنی بر تغییر حق امضاء مجاز
 2. تکمیل نمودن فرم های اداری مربوطه
 3. ارائه نمودن مدارک و فرم ها به اداره ثبت شرکت ها
 4. برطرف کردن ایرادهای وارد شده
 5. تایید نهایی
 6. صادر کردن پیش آگهی تغییر حق امضاء مجاز شرکت
 7. منتشر کردن آگهی مذکور در روزنامه رسمی

هزینه تغییر حق امضای شرکت

لازم به ذکر می باشد که در واقع میزان هزینه تغییر حق امضاء شرکت، برابر هزینه ثبت یک صورت جلسه است که برای آگاهی از هزینه ثبت تغییرات شرکت، شما می توانید فرم استعلام هزینه را تکمیل کرده و آن را ارسال کنید تا در طی یک پیامک جواب خود را دریافت نمایید.