ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص پس از ثبت

تغییرات شرکت سهامی خاص : در پاره ای از مواقع شرکت ها برای اینکه بتوانند خود را با تحولات اقتصادی خارج و داخل آن انطباق دهند ؛ لازم است تا یک سری تغییراتی را انجام دهند . که شرکت های سهامی خاص هم مشمول این نوع تغییرات می باشد. از طرف دیگر هم این امکان نیز وجود دارد که اشخاص در ابتدای تاسیس و ثبت شرکت خود دقت و توجه زیادی را در برخی از موارد نکرده باشند و بعد از تاسیس ایجاد این تغییرات را لازم بدانند.

به هر حال جهت ایجاد هر گونه تغییراتی در شرکت سهامی خاص ، بایست یک صورت جلسه پس از تصویب اعضای هیئت مدیره تنظیم کرده و آن را همراه با روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت ، به همراه کپی کارت ملی اعضای شرکت ،تسلیم اداره ثبت شرکت ها کرد.

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

تغییرات مورد نیاز در شرکت سهامی خاص را با صلاح دید این نهاد ها انجام می دهند:

 • مجمع عمومی فوق العاده: ( ایجاد تغییر در اسم ، تغییر در آدرس و مکان ، تغییر مفاد اساسنامه ، تغییر و الحاق موضوع ، ورود و خروج اعضا ، ادغام و انحلال شرکت ).
 • مجمع عمومی عادی: ( تنظیم صورت های مالی و انتخاب هیئت مدیره)
 • جلسه هیئت مدیره: ( تغییر هیئت مدیره ، انتخاب و تغییر مدیر عامل ، مشخص نمودن صاحبان امضاء در شرکت سهامی خاص )

تغییرات مختلفی که بر اساس اساسنامه شرکت سهامی خاص می توان به وجود آورد:

 • تغییردادن در نام شرکت
 • ایجاد تغییر در موضوع شرکت
 • تغییر محل شرکت
 • نقل و انتقال سهام
 • تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
 • انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت سهامی خاص.

نحوه ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص

ایجاد تغییر در نام شرکت

از جمله مواردی که پس از یک مدت از گذشت ثبت شرکت امکان دارد با آن برخورد کنید تصمیم بر ایجاد تغییر در نام شرکت می باشد. به این معنی که به هر علتی تصمیم به تغییر نامی گرفته شده است که در هنگام ثبت نام برای شرکت خود با فعالیت مورد نظر انتخاب کرده بودید. جهت ایجاد تغییر در نام شرمت باید مراحلی خاصی را سپری کرد. نامی که می خواهید برای شرکت خود انتخاب کنید ، بستگی به رعایت تمامی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاقتضا دریافت جوازهای مورد نیاز خواهد داشت. همچنین تصمیمات در مورد تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده گرفته می شوند.

مراحل مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص

 • رعایت نمودن تشریفات دعوت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت.
 • تنظیم نمودت صورت جلسه همراه با امضای هیئت رییسه.
 • تشکیل دادن جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 • تسلیم کردن اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه همراه با امضای آن ها در اداره ثبت شرکت ها.
 • تایید کردن مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها.
 • پرداخت نمودن حق الثبت
 • تسلیم فیش حق الثبت برای تغییر نام و اصل روزنامه آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت ها.

چگونگی تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

در حقیقت موضوع شرکت را نوع فعالیتی مشخص می کند که شرکت برای آن منظور تاسیس شده است و ناظر به امور انتفاعی مانند امور تجاری و غیر تجاری می باشد. موضوع یا هدف چنانچه اعضای شرکت صلاح ببینند قابل تغییر ، افزایش یا کاهش می باشد. کلیه شرکت ها می توانند مضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. بنابراین در صورتی که در اساسنامه ، موضوع شرکت به صورت صحیح شامل فعالیت آن نشود ، شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را اضافه و الحاق نمایند.

ایجاد تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که در پی تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی برای اطلاع عموم مردم صورت می گیرد. شما جهت ایجاد تغییر در موضوع شرکت نیاز به 3 هفته زمان دارید تا اگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت ها دریافت شود. مرجع صلاحیتدار در شرکت برای تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع ، بایست مثل دیگر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل نماید.

بایست در زمان تغییر یا الحاق موضوع شرکت ، به مسئله مجوزی بودن موضوع جدید دقت شود و در چنانچه موضوع شرکت به مجوز نیاز داشته باشد ، برای دریافت مجوز مورد نیاز از مراجع مربوطه اقدامات لازم انجام شود.

مراحل مختلف تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

 1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم نمودن صورت جلسه همراه با امضای هیئت رییسه.
 3. اخذ مجوز در صورت لزوم از کارشناس.
 4. تسلیم اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران در جلسه ، اصل روزنامه آگهی دعوت و جواز اخذ شده به اداره ثبت شرکت ها.

چگونگی تغییر محل شرکت سهامی خاص

نشانی شرکت محلی می باشد که در زمان ثبت شرکت مود نظر در بند 3 اساسنامه آن ذکر می شود. بعد از به ثبت رساندن شرکت می توان اقدام به تغییر آدرس شرکت کرد. سهامدارن و یا شرکا می توانند جهت تغییر آدرس شرکت ، جلسه ای به نام مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و اقدامات لازم را برای تغییر محل شرکت انجام دهند. لازم به ذکر است که در تبصره بند 3 بیشتر اساسنامه های شرکت های سهامی خاص ، اختیار تغییر محل شرکت ؛به هیئت مدیره هم واگذار شده است. این تبصره بیان می کند که هیئت مدیره می تواند به هر محل که صلاح و مصلحت است ، آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی را برای شرکت تاسیس کند. بنابراین تغییر آدرس شرکت به وسیله تصمیم هیئت مدیره ( چانچه در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد ) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا می باشد.

مراحل مورد نیاز برای تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

 1. تشکیل دادن جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم صورت جلسه همراه با امضای هیئت رییسه.
 3. رعایت نمودن تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

مدارک و مراحل لازم جهت نقل و انتقال سهام

 • تشکیل دادن  جلسه هیئت مدیره با رعایت نمودن حد نصاب اکثریت اعضا چنانچه بر اساس اساسنامه بر عهده هیئت مدیره باشد .
 • تنظیم نمودن صورتجلسه و امضای هیئت مدیره چنانچه بر اساس اساسنامه بر عهده هیئت مدیره است. ( امضای هیئت رییسه در صورتی که بر عهده مجمع عمومی است).
 • ارائه فتوکپی مدارک شناسایی سهامداران جدید.
 • اخذ برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی .
 • لیست سهامداران پیش و پس از نقل و انتقال .
 • تسلیم اصل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت ها.

در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردد ، ارائه روزنامه شرکت که آگی دعوت در آن درج شده هم باید به همراه مدارک تحویل گردد.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی سالیانه

مراحل ثبت تصمیمات مجمع عمومی سالیانه:

 1. تشکیل دادن مجمع عمومی و تنظیم نمودن صورتجلسه همراه با امضای هیئت رئیسه.
 2. تنظیم نمودن فهرست صاحبان سهام در مجمع همراه با امضای آن ها.
 3. ارائه فتوکپی مدارک شناسایی بازرسینی که تازه انتخاب شده اند.
 4. اصل روزنامه ، دعوتنامه و سایر تشریفاتی که در قانون تجارت و در اساسنامه وجود دارند در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضا.
 5. تسلیم صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی آن.
 6. امضا کردن دفاتر ثبت به وسیله نماینده شرکت.

چگونگی برگزاری انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص

مراحل برگزاری انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت سهامی خاص :

 • تشکیل دادن جلسه و تنظیم نمودن صورتجلسه همراه با امضای هیئت مدیره.
 • دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت چنانچه تشکیل جلسه با اکثریت اعضا باشد.
 • ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها به وسیله نماینده شرکت همراه با امضای آن.
 • در صورتی که یک نفر به صورت هم زمان هم مسئولیت ریاست هیئت مدیره و هم مدیر عامل را بر عهده داشته باشد بایست در مجمع عمومی عادی ، سه چهارم آرای اعضای حاضر در مجمع آن را تصویب کرده باشند.

کارشناسان موسسه حقوقی ثبت شرکت ذهن ناب ، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان در زمینه ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه و …می باشند برای برخورداری از خدمات موسسه ذهن ناب با شماره تلفن های ما تماس برقرار کنید.