فهرست عناوین

انواع شرکت و راهنمای ثبت شرکت در ایران

خیلی از افراد دوست دارند قبل از اینکه اقدام به ثبت شرکت خود کنند اطلاعات کاملی از انواع شرکت ها داشته باشند در این زمینه منابع زیادی در اینترنت و انواع سایت های موسسه ثبت شرکت موجود است ولی بدون شک بیش از ۹۰ درصد از این اطلاعات ناقص می باشند و در نهایت کاربران نمی توانند آن چیزی را که قصد داشتند بدست بیاورند . در این مقاله قصد داریم به صورت کامل تمامی شرکت هایی که می توانید در ایران ثبت کنید را به صورت مختصر معرفی کنیم بی شک بعد از مطالعه دقیق این مقاله شما اطلاعات زیادی در مورد انواع شرکت ها و نحوه ثبت آنها در اداره ثبت  شرکتهای کشور کسب خواهید کرد لذا از کاربران عزیز می خواهیم قبل از اینکه سوالی را مطرح کنند بطور کامل این مقاله را مطالعه نمایند . همچنین در انتهای صفحه این مقاله را به صورت pdf  برای دانلود گذاشته ایم .

 

در ابتدا به تشریح هریک از شرکت ها و انواع آن به صورت اختصار پرداخته تا به آشنایی کلی از شرکت ها برسیم.

انواع شرکت ها در ایران

انواع شرکت ها در ایران

شرکت های تجاری در ایران به هفت قسم تقسیم می شوند (طبق ماده ۲۰ قانون تجارت):

  1. شرکت سهامی خاص
  2. شرکت مسئولیت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

 لازم به معرفی مختصری از شرکت ‌های تجاری می باشد که در مطالب زیر این تعاریف انجام می گردد.

تعریف شرکت سهامی عام‌

ثبت شرکت سهامی عام : طبق قانون تجارت اصلاحی ماده ۴ بند الف به این صورت تعریف می شود <شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به  مردم تامین می کنند شرکت های سهامی عام نامیده می شوند.> یا می توان به زبان ساده تر شرکت سهامی‌عام را شرکتی گفت با موضوع بازرگانی (‌بلکه در موضوع آن موضوعی به غیر از بازرگانی قید شده باشد) که سرمایه‌‌ آن به سهام ، تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام ، تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. در شرکت سهامی عام ، عبارت < شرکت سهامی عام > باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود و در کلیه‌ اوراق و اطلاعیه‌ ها و آگهی‌ های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

شرکت سهامی عام‌

تعریف شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : طبق قانون تجارت اصلاحی ماده ۴ بند ب به این صورت تعریف می شود < شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.> یا به زبان ساده تر شرکت سهامی خاص شرکتی است با موضوع بازرگانی (بلکه در موضوع آن موضوعی به غیر از بازرگانی قید شده باشد) که تمام سرمایه‌ آن منحصراً توسط مؤسسین ، تأمین‌ گردیده و سرمایه‌ آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام ، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان <شرکت سهامی خاص> باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت ، به طور روشن و خوانا قید شود.

شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود : طبق قانون تجارت ماده ۹۴ به این صورت تعریف می شود < شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.> یا به زبان ساده تر شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ؛ فقط به میزان سرمایه‌ خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت <با مسئولیت محدود> ‌قبل و یا بعد از نام شرکت قید شود. در شرکت های مسئولیت محدود باید کلیه سرمایه تقویم شود و به مدیر عامل تحویل داده شود و مدیر عامل اقرار به دریافت آن مبلغ کند.

شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی : طبق قانون تجارت اصلاحی ماده ۱۱۶ به این صورت تعریف می شود <شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأئیدیه‌ تمام قروض کافی نباشد هر یک ازشرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.> در اسم شرکت تضامنی باید عبارت <شرکت تضامنی> ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. اصولاً صرافی ها جزو این نوع شرکت می باشند.

شرکت تضامنی 

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی 

طبق قانون تجارت ماده ۱۴۱ به این صورت تعریف می شود < شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه‌ قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن ، قید شود.> یعنی به عبارت ساده تر می توان گفت که یک شریک تضامنی دارد و یک شریک با مسئولیت محدود که هر کدام یک وظیفه در قبال سرمایه دارند.

شرکت مختلط غیرسهامی 

تعریف شرکت مختلط سهامی

طبق قانون تجارت ماده ۱۶۲ به این صورت تعریف می شود < شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه‌ ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه‌ قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.> در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود و مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن می باشد.

شرکت مختلط سهامی

تعریف شرکت نسبی

طبق قانون تجارت ماده ۱۸۳ به این صورت تعریف می شود < شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ ای است که در شرکت گذاشته.> در اسم شرکت نسبی عبارت <شرکت نسبی> و لااقل اسم یکی از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) و (و برادران) ضروری است.

شرکت نسبی

تعریف شرکت تعاونی

شرکت تعاونی

طبق قانون تجارت ماده ۱۹۰ به این صورت تعریف می شود < شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.> و همچنین طبق قانون تجارت ماده ۱۹۲ به این صورت تعریف می شود < شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذکر شده تشکیل می شود :

۱. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

۲. تقسیم نفع یا ضرر بین شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند. > یا به زبان ساده تر شرکت تعاونی شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه‌ آن به وسیله‌ اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه‌ها ٫ سازمان‌ها ٫ شرکت‌ های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ٫ بانک‌ ها ٫شهرداری‌ ها، شورا های اسلامی کشوری ٫ بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می‌ توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ٫ مضاربه ٫ مزارعه ٫ مساقات ٫ اجاره ٫ اجاره به شرط تملیک ٫ بیع شرط ٫ فروش اقساطی و صلح ٫ اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ شرکت‌ های تعاونی نمایند ٫ بدون آن که عضو باشند.

تبصره : در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی ، شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت ، تعیین خواهد شد ؛ سهم سرمایه‌ گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی ۲۶ همان قانون < تعاونی‌های تولیدی ٫ شامل تعاونی‌ هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ٫ دام داری ٫ ‌دام پروری ٫ پرورش و صید ماهی ٫ شیلات ٫ صنعت ٫ معدن ٫ ‌عمران شهری و روستایی و نظایر این ها فعالیت می‌ نمایند> و به موجب ماده‌ی ۲۷ < تعاونی‌ های توزیع ٫ عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ ها تأمین می‌نمایند.> تبصره‌ ماده‌ی ۲۸ ‌< تعاونی‌ های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند.>

مراحل ثبت شرکت

در اداره‌ ثبت شرکت‌ ها فرم های نمونه‌ برای ثبت موجود است که می‌توان این فرم‌ های نمونه را از اداره‌ ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تهیه و تکمیل‌ کرده و زیر تمام اوراق باید توسط همه‌ شرکاء (مؤسسین) امضاء شود. سپس بعد از تعیین نام شرکت و انتخاب چند نام که واژه‌ بیگانه نبوده ٫ فاقد سابقه‌ ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد نام شرکت را تعیین نمود و به <واحد تعیین نام> ‌اداره‌ ثبت شرکت ها ، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ نام تعیین شده اخذ کرده ٫ سپس همه‌ مدارک به <قسمت پذیرش مدارک> اداره‌ی مزبور تحویل و رسید دریافت (کد پیگیری) توسط سیستم به سهامداران و شرکاء اعلام می شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

مراحل ثبت شرکت

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار بعد از دریافت آگهی ثبتی در سامانه قسمتی ظاهر می شود که می توان هزینه های روزنامه را واریز کرد.

جهت چاپ روزنامه رسمی باید به سایت روزنامه رسمی مراجعه کرد و هزینه های روزنامه را پرداخت کرد.

راهنمای ثبت شرکت

۱۱ قدم تا ثبت شرکت را به صورت خلاصه می توان به شرح ذیل اعلام نمود:

قدم اول ثبت شرکت : شریک خوب پیدا کنید.

حداقل تعداد شرکاء برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۲ نفر می باشد و حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت‌ های سهامی خاص ۳ ‌نفر است. در گام اول باید شریک مناسبی برای خود پیدا کنید. مسئولیت هر سرمایه ‌گذار در شرکتی با مسئولیت محدود به اندازه میزان سرمایه شرکاء می باشد. کسی که سرمایه بیشتری در شرکت دارد حق رأی بالاتری هم دارد و به همین نسبت مسئولیت بالاتری در پرداخت دیون و بدهی‌ های شرکت.

قدم دوم ثبت شرکت : ورود به سامانه ثبت شرکت ها.

به پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید. در این سامانه به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید. فرمی پیش روی شما ظاهر می‌شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید و به مرحله بعدی بروید. اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم‌ ها باید بنویسید. مشخصات اولیه خودتان را در فرم تکمیل کنید. گزینه (گام‌ بعدی) شما را به مرحله بعد می ‌رساند.

قدم سوم ثبت شرکت : انتخاب نام شرکت

حالا باید نام شرکت را در فرم ( نام و نوع شخص حقوقی ) وارد کنید. در این قسمت باید به ‌ترتیب اولویت ۵ نام برای شرکت انتخاب کنید تا از بین آن ها یکی تأیید شود. انتخاب اسم برای شرکت باید و نباید‌ های خاص خود را دارد. اول این که این اسم نباید تکراری باشد و همچنین استفاده از اسامی مخفف شده که مربوط به اداره‌های دولتی است ممکن نمی باشد و تنها با کسب مجوز از آن ها امکان ‌پذیر است و همچنین نام های خارجی فقط به نماینده قانونی شرکت ها داده می شود با توجه به برگه نمایندگی آنها از شرکت مادر. در انتهای این مرحله یک کد رهگیری به شما داده می‌شود.

قدم چهارم ثبت شرکت : شرح موضوع فعالیت

مدت و موضوع فعالیت ، اطلاعات مورد نیاز در مرحله بعدی است. در مورد این اطلاعات قبلاً با شرکاء و سهامداران خود مشورت کنید. برای مشخص کردن مدت فعالیت شرکت یکی از گزینه های محدود یا نامحدود را باید انتخاب کنید. اما برای راحتی در انتخاب موضوع فعالیت ٫ سامانه فهرستی را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای مثال فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و… در این فهرست گنجانده شده‌اند. یادتان باشد که برخی از فعالیت‌ها نیاز به مجوز دارد که برای ثبت شرکت آن را هم باید تهیه کنید.

قدم پنجم ثبت شرکت : تعیین نشانی شرکت

این قسمت با مشخصات مرکز اصلی در سایت معرفی شده است. در اینجا لازم است نشانی ‌ای برای محل دفتر شرکت ارائه بدهید ، همچنین شماره تماس و کدپستی که باید کد پستی شما با کد پستی روی قبوض و آدرس شرکت و سامانه همخوانی داشته باشد. اگر هنوز مکانی برای شرکت انتخاب نکرده‌اید ٫ می‌ توانید نشانی منزل خود یا یکی از شرکاء یا سهامداران را در این بخش ثبت کنید. به یاد داشته باشید تمام مدارکی که از طرف اداره ثبت شرکت‌ها برای شما ارسال می‌شود در ‌‌نهایت به همین نشانی خواهد آمد.

قدم ششم ثبت شرکت : تعیین سرمایه شرکت

در بخش سرمایه شخص حقوقی سایت اداره ثبت‌ شرکت‌ ها باید تکلیف میزان سرمایه شرکت را مشخص کنید. در شرکت‌های سهامی تعداد سهم و ارزش اسمی آن هم در این فرم وارد می‌شود. برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز ۱۰۰ هزار تومان است. با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه‌ ای از اعتبار شرکت است. بنابراین عده‌ ای برای آغاز به‌ کار شرکت سرمایه ۱۰ میلیون تومانی در نظرمی‌ گیرند (پیشنهادی می باشد که بنا به خواسته موکل قابل تغییر است).

قدم هفتم ثبت شرکت : معرفی شرکاء و سهامداران

حالا باید در فرمی که در مرحله بعد پیش رویتان قرار می ‌گیرد مشخصات سهامداران و اعضای اصلی شرکت را وارد کنید. اگر تعداد این افراد بیش از ۱۵۰ نفر شود باید فرمی را که از پیش در سایت بارگذاری شده دریافت و اسامی و مشخصات افراد را در آن وارد کنید و در CD فایل اکسل آن را بارگذاری کنید و برای اداره ثبت ارسال کنید. در این بخش اطلاعات شناسنامه‌ ای و همچنین آدرس پستی و شماره تماس این افراد ثبت و ذخیره می‌شود.

قدم هشتم ثبت شرکت : مشخص کردن سهام شرکاء و سهامداران

گام بعدی پر کردن اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شرکاء و سهامداران است. با انتخاب نام هر یک از اعضاء مشخص می ‌کنید که آن فرد چه تعداد سهام دارد. نوع سهام در حقیقت گزینه ‌ای است که در آن نقدی یا غیر نقدی بودن سرمایه‌ مشخص می‌ شود. سمت اشخاص و ارتباط آ‌ن ها با یکدیگر در فرم‌ های مراحل بعد ثبت می‌ شود. منظور از ارتباط اشخاص با یکدیگر ٫ مشخص بودن وکیل و موکل و قیم قانونی و ولی و … در ارتباط با شرکاء و سهامداران و اعضای شرکت است.

قدم نهم ثبت شرکت : معرفی شعبه های شرکت

اگر قرار است شرکت شما شعبه ‌هایی هم داشته باشد لازم است در فرم مربوط به این قسمت مشخصات این شعب وارد شود. البته در صورتی که هنوز تکلیفی برای این موضوع از طرف سهامداران روشن نشده باشد می ‌توان معرفی شعب را به زمانی دیگر موکول کرد و در فرم قسمت شعب ٫ گزینه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب کنید. بعد از روشن کردن تکلیف شعب شرکت و سمت اشخاص در آن ٫ باید به سراغ تعیین سال مالی شرکت بروید و در مرحله بعد فرم مربوط به ‌صورتجلسه را تکمیل کنید.

قدم دهم ثبت شرکت:تنظیم اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – صورتجلسه موسسین-صورتجلسه هیات مدیره

پس از تأیید اطلاعات ، از شما خواسته می‌شود که اساسنامه و شرکتنامه و صورتجلسه و اظهارنامه را در سایت بارگذاری کنید. اساسنامه و شرکت‌ نامه شرکت‌ ها ٫ فرم‌ های پیش‌ فرض دارند که فقط باید آن ها را پر کنید و در نهایت اگر خواستید می‌ توانید قوانین مخصوص شرکت‌ خودتان را به آن اضافه کنید. حالا باید تصویری برابر اصل شده از اساسنامه خود را در سایت اداره ثبت شرکت ‌ها بارگذاری کنید. از اینجا به بعد کار اصلی‌ تان تمام است و فقط باید منتظر باشید تا اداره ثبت شرکت‌ ها از شما بخواهد مدارک را برای آن ها ارسال کنید. بنا به تجربه ای که ما داریم این فرم های پیش فرض برای همه جوابگو نخواهد بود چون این فرم ها فرم های پایه ای می باشد که باید توسط وکیل یا مشاور شما را راهنمایی کرد و سیستم قادر به این مسئله نمی باشد. شما با مشاوره با مشاوران موسسه ثبتی ذهن ناب می توانید به موارد جامع دست پیدا کنید که در آینده به مشکل برخورد نکنید. هر مشکل شما برای شما هزینه بر خواهد بود که در این راستا موسسه ما به شما کمک شایانی خواهد کرد.

قدم آخر ثبت شرکت : چاپ آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار و پلمپ دفاتر قانونی.

بعد از تأیید تمام مدارک ٫ شماره ثبت شرکت به شما داده می‌شود. با دریافت این شماره ٫ فقط یک قدم تا آغاز فعالیت شرکت‌ تان باقی می‌ ماند. باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید. شما در آینده برای هرکاری که بخواهید انجام دهید اصل یا کپی برابر اصل این آگهی را لازم دارید. در آگهی‌ ای که چاپ می ‌کنید اطلاعاتی در مورد نام شرکت ، نوع فعالیت و اطلاعاتی از این دست را مطرح می‌کنید. حدود ۱۴ روز کاری بعد از مراجعه شما به دفتر روزنامه رسمی ٫ آگهی ثبت شرکت در آن درج می‌شود. بعد از تحویل روزنامه ها و کلیه مدارک از اداره ثبت شرکت ها باید دفاتر پلمپ روزنامه و کل را از اداره ثبت شرکت هاف درخواست و اخذ نمائید. تبریک می‌گوییم ٫ کار ثبت شرکت شما در یک دوره ۲۰ روزه به پایان رسیده است و شرکت را ثبت کرده اید و می توانید فعالیت خود را شروع کنید.

برای ثبت شرکت کجا برویم ؟

برای ثبت شرکت در هر شهری باید به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری آن شهر مراجعه کرد. البته در ابتدای راه ثبت شرکت نیازی به مراجعه شما به این اداره نیست و ثبت شرکت اینترنتی است ولی در نهایت باید مدارک خود را به آن نشانی ارسال کنید. جای دیگری که باید حضوری مراجعه کنید روزنامه رسمی است. دفتر روزنامه رسمی کشور در خیابان بهشت و درست رو به‌ روی پارک شهر و کنار شورای اسلامی شهر تهران قرار دارد. ولی قبل از شروع ابتدا با ما یک تماس بگیرید و از روش کار و نحوه فعالیت اطلاع دقیق دریافت کنید چون در صورت اشتباه هر سری شما مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ ریال (حدوداً) هزینه می برد و موسسه ثبتی حقوقی ذهن ناب شما را در این راه کمک می کند تا از هزینه های اضافی دور بمانید.

موسسه ثبتی ذهن ناب همشهری برای ثبت هر نوع شرکت و یا تغییرات شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

می توانید مقاله را از لینک زیر دانلود کنید و به دوستان خود بفرستید تا مطالعه کنند :

انواع شرکت و راهنمای ثبت شرکت در ایران

فرم ثبت درخواست و ارسال سوالات

درخواست خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید . کارشناسان ما در کمترین زمان با شما تماس خواهند گرفت

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید