ثبت نام سامانه امور ثبتی ذهن ناب جهت بررسی پرونده متقاضی و اعلام نتیجه های به روز پرونده های در حال اجرا می باشد جهت ثبت نام شناسه یا شماره ملی و نام شخصیت را وارد کنید

ثبت نام سامانه ثبتی ذهن ناب جهت بررسی پرونده

جهت ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی روند زیر را انجام دهید:

  • اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی و شماره ملی را یادداشت کنند
  • اشخاص حقوقی: نام شخصیت حقوقی و شناسه ملی شخصیت حقوقی را یادداشت کنند.

فرم پیگیری

  • نام و نام خانوادگی شخصیت حقیقی و یا نام شخصیت حقوقی را وارد نمائید.
  • اشخاص حقیقی شماره ملی خود را وارد کنند. اشخاص حقوقی شناسه ملی شرکت را وارد کنند