فاش کردن اسرار بیمار

فاش كردن اسرار بيمار

طبق ماده ششصد وچهل وهشت قانون مجازات اگر پزشكان و جراحان و ماما ها و داروفروشان و كليه كساني كه به خاطر شغل خود محرم اسرار مي شوند اگر در غيراز موارد قانوني راز مردم را فاش كنند ( كه البته تشخيص اينكه چه امري جز اسرار ميباشد با دادگاه است ) به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به صد و پنجاه هزارتا ششصد هزارتومان جريمه نقدي محكوم مي شود البته كه از لحاظ اخلاقي هم افشاي راز مريض كار پسنديده اي نيست.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری آمادگی برای هر نوع مشاوره را دارد.