فرم های اخذ کارت بازرگانی

در صورتی که تمایل به اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی را دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٬ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی متقاضی برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت کارت بازرگانی شما اخذ شود.

در صورتی که تمایل به اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی را دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٫ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی متقاضی و مدارک هویتی شرکت برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیتکارت بازرگانی شما اخذ شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب همشهری برای اخذ کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.