فرم های ثبت و نقل و انتقال برند و علامت تجاری

در صورتی که تمایل به ثبت برند و علامت تجاری برای اشخاص حقیقی را دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٬ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی متقاضی برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت برند و علامت تجاری شما ثبت شود.

در صورتی که تمایل به ثبت برند و علامت تجاری برای اشخاص حقوقی را دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٬ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و مدیر عامل و مدارک هویتی شرکت برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت برند و علامت تجاری شما ثبت شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب همشهری برای ثبت و نقل و انتقال برند و علامت تجاری توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.