پرداخت سرمایه تعهدی

در شرکت های سهامی (سهامی خاص و سهامی عام) می بایست پرداخت سرمایه تعهدی شخصیت حقوقی سهامی کل سرمایه را تعهد نماید و ۳۵ درصد سرمایه حداقل پرداخت شود و باقی مبلغ در تعهد سهامداران باقی می ماند.

لزوم پرداخت سرمایه تعهدی

لزوم پرداخت سرمایه تعهدی که تا زمانی که سرمایه شرکت سهامی صد در صد پرداخت نشده باشد نمی توانند نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرد در نتیجه در این راستا شرکت ها می بایست الباقی سرمایه تعهدی خود را در بانک پرداخت نموده و فیش واریزی آن را به انضمام صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

مدارک زیر جهت پرداخت سرمایه تعهدی الزامی می باشد:

 • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده).
 • مدارک هویتی کلیه سهامداران شرکت
 • مدارک هویتی کلیه اعضاء هیات مدیره
 • فیش واریزی مبلغ باقی مانده از سرمایه تعهدی پرداخت نشده
 • سربرگ شرکت جهت پرینت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی
 • با هماهنگی موسسه ثبتی ذهن ناب تعیین زمان جهت جلسه بابت پرداخت سرمایه تعهدی
 • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه)

هزینه صورتجلسه سرمایه تعهدی شرکت

هزینه ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت های سهامی به شامل موارد زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی
 • تنظیم صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی
 • ورود سیستمی صورتجلسه تنظیم شده شرکت سهامی
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی
 • پرداخت سرمایه تعهدی در شرکت های سهامی در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر سهامداران

راه ارتباطی با موسسه ثبتی ذهن ناب

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.https://zehnenaab.com/wp-content/uploads/2020/05/فرم-تغییرات.pdf

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای تغییرات شرکت ها و موسسات غیر تجاری زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه, چه مقدار سهام و چه تعداد سهامدار داشته باشد. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت صورتجلسات تغییرات و یا ثبت صورتحلسه پرداخت سرمایه تعهدی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

ذهن ناب اولین در بهترین ها

صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

جلسه هیئت مدیره شرکت …………… به شماره ثبت ……………  و شناسه ملی …………… در ساعت …………… با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ …………… ریال طی گواهی بانکی شماره …………… مورخ …………… بانک …………… شعبه …………… پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰٪ پرداخت شده می باشد. 

در صورتیکه جلسه اکثریت می باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است .

جلسه در ساعت …………… خاتمه یافت و به آقا/ خانم …………… وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند. 

محل امضاء هیئت مدیره