گواهی تجرد

گواهى تجرد

فهرست عناوین

برگه اى است كه به درخواست صاحب شناسنامه صادر مي شود و از طريق اين برگه ميتوانيد نسبت به سابقه ى صاحب شناسنامه مثل ٫ سابقه ى ازدواج نداشته يا ازدواج واقع شده منجر به جدايي شده يا انقضاء مدت ازدواج موقت ، فوت همسر و.. آگاه شويد ، با اين گواهى (برگه) ميتوانيد سابقه ى شناسنامه هايي كه اصطلاحاً سفيد شده ميگويند پي ببريد . كاربرد اين برگه زمانى است كه شما قصد ازدواج با فردى داريد و از اين موضوع كه قبلا ازدواجى داشته مطمئن نيستيد. 

جهت نحوه ى ارائه تقاضا موسسه حقوقى ذهن ناب همشهری همراه شما خواهد بود .