الزامی بودن ثبت شرکت ها

علل الزامی بودن ثبت شرکت ها در ایران

۱) بر اساس شق ۲ ماده ۴۷ ناظر به ماده ۴۸ قانون ثبت که ، ثبت همه ی شرکت نامه ها را اجباری دانسته و از مقررات آمره کشوری می باشد همه شرکت های تشکیل شده تابع قانون مدنی باید به ثبت برسند .بدیهی می باشد ،این گونه شرکتنامه ها که به شکل قرارداد رسمی بین شرکاء تنظیم می شوند در دفترخانه های اسناد رسمی به ثبت می رسند .لذا شرکتنامه ای که با این روش به ثبت نرسد بر اساس نص صریح ماده ۴۸ قانون ثبت در هیچ یک از ادرات و محاکم پذیرفته نخواهد شد ،مگر اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی شرکاء شرکتنامه را به شکل قرار داد خصوصی تنظیم نموده و ضمن العقد تعهدات و تکالیفی را عهده دار شوند.

۲) باید بگوییم که ماده ۱۹۵ قانون تجارت بیان می کند که 🙁 ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت الزامی بوده و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت می باشد ) بر اساس مادهی مذکور ثبت کلیه شرکت های هفتگتنه مصرحه در قانون تجارت من جمله شرکت های تعاونی که مقررات آن تابع قانون تجارت و قوانین مربوط به شرکت های تعاونی می باشد ،اجباری بوده و در چنانچه ثبت نشود ،هر سهام دار می تواند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها استرداد وجوه پرداختی را بابت سهام یا سهم الشرکه خود درخواست کند.

مراحل مختلف تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت

اظهارنامه ثبت شرکت

لازم به ذکر است که در موضوع الزامی بودن ثبت شرکت در اصطلاح قانون تجارت شرکت یا ( تقاضانامه ثبت شرکت ) به سندی می گویند که به وسیله اداره ثبت شرکت تهیه و تنظیم گردیده و تقاضا کننده ثبت ( هیئت مدیره یا وکیل منتخب آنه ) باید با توجه به اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و هیئت مدیرع و دیگر اسناد و مدارک متقن و خدشه ناپذیر شرکت مانند نام و موضوع و مدت و محل شرکت و احیانا شعبه آن ( چنانچه تاسیس شعبه مد نظر باشد ) و میزان سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی و نیز میزان سرمایه هر یک از سهامداران و مبلغ پرداختی و تعهد شده به وسیله ایشان و اسامی هیئت مدیره و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء تعداد و نام بازرسان و موارد انحلال و موعد و چگونگی تقسیم سود و … نسبت به تنظیم مندرجات آن اقدام و آن را به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد.

باید بگوییم که تقاضانامه را در دو نسخه تنظیم می کنند .بعد از ثبت شرکت بر اساس ماده ۵ نظامنامه قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است ، متصدی ثبت وطیفه دارد نسخه دوم آن را با درج تاریخ و شمار ثبت و امضاء و ممهور به مهر اداره ثبت کند.

مجمع عمومی شرکت ها

مجمع عمومی شرکت ها

مجمع عمومی شرکت ها : بر طبق ماده ۷۲ مجمع عمومی در شرکت های سهامی ،از تشکل سهامداران تشکیل می شود. مقررات مربوط به حد نصاب مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی و آرای مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات را اساسنامه معین خواهد کرد به غیر از مواردی که قانون تکلیف خاصی برای آن مشخص کرده است.

مجمع عمومی شرکت ها

لازم به ذکر است که ماده ۷۳ –مجامع عمومی به ترتیب شامل موارد ذیل می باشد

 • مجمع عمومی موسس
 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۷۴ –وظایف مجمع عمومی موسس عبارت است از:

 • رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همین طور فراهم آوردن پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تایید مبالغ مورد نیاز.
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و تصحیح آن در صورت نیاز
 • انتخاب نخستین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
 • مشخص کردن روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعید برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ان منتشر خواهد شد.
 1. تبصره : گزارش موسسین باید حداقل ۵ روز پیش از تشکیل مجمع عمومی موسس در جای که آگهی دعوت مجمع مشخص شده است جهت مراجعه پذیره نویسان سهام اماده باشد.

ماده ۷۵ مقرر می دارد که مجمع عمومی موسس لازم به حضور تعدادی از پذیره نویسان که حداقل نف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند ،می باشد.در صورتی که در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد موسسین مجامع عمومی جدید را تنها تا دو نوبت دعوت می کنند مشروط بر این که حداقل بیست روز پیش از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی مشخص شده است ،منتشر شود.

مجمع عمومی جدید هنگامی به رسمیت شناخته می گردد که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند.در هر کدام از دو مجمع فوق جهت کلیه تصمیمات اخذ شده لازم می باشد اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ گردد .در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت مورد نیاز حاضر نشد ،موسسین عدم تشکیل را اعلام می کنند.

 • تبصره : مجمع عمومی موسس متشکل از کلیه موسسین و پذیره نویسان بوده و هر سهم دارای یک حق رای خواهد بود.

ماده ۷۶ بیان می کند که هر گاه یک یا چند نفر از موسسین سرمایه ای غیر نقد داشته باشند لازم می باشد پیش از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را حول و حوش ارزیابی آورده های غیر نق جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند .در صورتی که موسسین برای خود مزایایی را درخواست کرده باشند باید توجیه آن ضمیمه گزارش مزبور تقدیم مجمع موسس گردد.

ماده ۷۷ بیان می نماید که گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح شود.دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود درخواست کرده اند یا مزایای آن ها موضوع رای است ،حق رای ندارند و آن قسمت از سرکمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رای است از جهت حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد گشت.

ماده ۷۸ مقرر می دارد که : مجمع عمومی قادر نخواهد بود آورده های غیر نقد را بیش از انچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده اس ،قبول کند.

ماده ۷۹ می گوید : در صورتی که آورده غیر نقد یا مزایای که مطالبه شده است ،تصویب نشود دومین جلسه مجمع عمومی به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد ،تشکیل خواهد شد و در این فاصله افرادی که آورده غیر نقد آن ها تصویب نگردیده در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ مورد نیاز را تایید نمایند و افرادی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند.در صورتی که اشخاص مذکور تسلیم نظر مجمع نشوند ؛تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده به حساب می آید و سایر پذیره نویسان می توانند جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ مورد نایز را تادیه کنند.

ماده ۸۰ : مقرر می دارد که جلسه دوم مجمع عمومی موسس که بر ااس ماده ۷۹ منظور رسیدگی به وضع آورده های غیر نقد مزایای مطالب شده تشکیل می شود باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام شرکت که تعهد شده است ، حضور داشته باشند.و ضمن آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه پیش و دسوتر جلسه دوم قید شود.

ماده ۸۲ :  در مورد شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست ولی جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری (ماده ۷۶ قانون تجارت ) ضروری می باشد و آورده های غیر نقد بدون ارزیابی کارشناس مذکور قابل پذیرش نمی باشند.

ماده ۸۳ بیان می کند که : هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و یا انحلال شرکت بیش از موعد منحصرا ً نیازمند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۸۴ مقرر می سازد که : مجمع عمومی فوق العاده با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند تشکیل می شود .در صورتی که در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و یا حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته اتخاذ تصمیم خواهد کرد.مشروط بر آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۸۵ : در ممع عمومی فوقالعاده همواره تصمیماتی که دو سوم آراء حاضر در جلسه رمس با آن موافقت کنند ،معتبر خواهد بود.

ماده ۸۶ : مجمع عمومی عادی می تواند جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوقالعاده قرار می گیرد نسبت به همه امور در شرکت است ،اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۸۷ : بیان می کند که:در مجمع عمومی عادی نیز همانند مجمع عمومی فوق العاده حضور دارندگانی بیشتر از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری بوده و در صورتی که در اولین دعوت حد نصاب لازم حاصل نشود مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و این بار با حضور هر تعدادی از سهام داران که حق رای دارد رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.باز هم مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۸۸ : تصمیماتی که در مجمع عمومی عادی اتخاذ می شود با اکثریت نصف علاوه یک آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود جز در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکصریت نسبی کفایت می کند.در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و لذا حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود.هر رای دهنده می تواند کلیه آراء خود را به یک نفر بدهد و یا آنرا میان چند نفر که مایل باشد تقسیم نماید ،و اساسنامه شرکت این ترتیب را نمی تواند مقرر دارد.

ماده ۸۹ : مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در مواقعی که اساسنامه پیش بینی کرده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی گذشته و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرمت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی و گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی شرکت تشکیل شود.

 • تبصره : تصمیمات گرفته شده به وسیله مجمع عمومی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بدون قرائت گزترش بازرس یا بازرسان شرکت معتبر نخواهد بود.

ماده ۹۰ : تقسیم سود و اندوخته بین سهام داران تنها بعد از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد سود ویژه سالیانه بین صاحبات سهام الزامی است.

ماده ۹۱ : چانچه هیئت مدیره نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد مقرر اقدام نکند بازرس یا بازرسان شرکت شخصا ً موظف به دعوت مجمع مزبور خواهند بود.

ماده ۹۲ : هیئت مدیره و همینطور بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در صورت انقضای مجمع عمومی عادی مجمع مزبور را به صورت فوق العاده دعوت نمایند.و صورت جلسه مزبور باید در آگهی دعوت ذکر شود.

ماده ۹۳ بیان می دارد که : هر زمانی که ممع عمومی سهام داران بخواهد حقوق نوع مخصوصی سهام شرکت را تغییر بدهد ،تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر پس از انکه دارندگان این گونه سهام طی جلسه خاصی تصمیم مزبور را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذک.ر معتبر باشد ،بایست دارندگان حداقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و در صورتی که حد نصاب مورد نیاز حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم این گونه سهام کافی می باشد تصمیمات اتخاذ شده همواره با اکثریت دو سوم آراء به رسمیت شناخته خواهد گشت.

ماده ۹۴- مجامع عمومی به هیچ وجه نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر داده و با هیچ اکثریتی قادر نخواهند بود بر تعهدات سهام داران بیفزایند.

ماده ۹۵ مقرر می دارد که  : سهامدارنی که مالک حداقل یک پنجم سهام شرکت باشند ،مجاز هستند که دعوت صاحبان سهام را جهت تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار گردند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز بعد از درخواست مجمع مورد تقاضا را ضمن رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکتخواستار گردند و بازرسان وظیفه دارند که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد درخواست را حداکثر تا ده روز دعون کنند و در صورتی که بازرسات نیز اقدام به دعوت مجمع مورد درخواست کنند در این صورت صاحبان سهام این حق را دارند که به طور مستقیم به دعوت مجمع اقدام کنند مشروط بر این که کلیه تشریفات مربوطه را رعایت کرده و در آگهی دعوت عدم اجابت تقاضا ی خود به وسیله هیئت مدیره و بازرسان را قید کنند.

ماده ۹۷ بیان می کند که : کلیه موارد مربوط به دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی بایست از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می کند انجام گردد.هر کدام از مجامع عمومی باید سالانه روزنامه کثیرالانتشاری را انتخاب کرده که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر گردد.

 • تبصره : هنگامی که کلیه سهامداران در مجمع حاضر باشند نیازی به نشر آگهی و تشریفات دعوت نمی باشد.

ماده ۹۸ بیان می کند که : بین نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی حداقل ده روز و حداکثر چهل روز فاصله خواهد بود.

ماده ۹۹ : قبل از تشکیل مجمع هر سهام دار که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد ،با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق خود به شرکت مراجعه کرده و ورقه ورود به جلسه را دریافت می کند.بنابراین تنها سهامدارانی که ورقه ورودی جلسه را دریافت کرده باشند ،حق ورود به مجمع را خواهند داشت .برای حاضرین در مجمع صورت جلسه ای ترتیب داده خواهد شد که شامل هویت کامل اقامتگاه و تعداد سهم و تعداد آراء هر یک از حاضرین بوده و به امضاء آنها خواهد رسید.

ماده ۱۰۰ : آگهی دعوت سهام داران جهت تشکیل مجمع عمومی شامل دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل ان است.

ماده ۱۰۱ مقرر می دارد که : مجامع عمومی با نظارت هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر تشکیل می شود.ریاست مجمع در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد بر عهده ی رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر آنکخ انتخاب یا عزل بعضی مدیران یا تمامی آن ها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این شرایط رئیس مجمع بین سهامداران حاضر در جلسه اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران حتما باید از سهامداران انتخاب گردند اما منشی جلسه می تواند از خارج هم انتخاب گردد.

ماده ۱۰۲: در هر مجمع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همین طور حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد.

ماده ۱۰۳ بیان می کند که :در همه مواردی که اکثریت آراء مجامع عمومی در این قانون ذکر شده است .منظور آن اکثریت آراء حاضرین در جلسه می باشد.

ماده ۱۰۴:  هرگاه در جلسه در مورد همه موضوعات مندرج دستور مجمع تصمیم اخذ نشود ،هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند انتراک اعلام نمودخ و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد مشخص نماید ،تمدید جلسه نیازی به دعوت آگهی مجدد ندارد و جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

براساس ماده ۱۰۵ : منشی هیئت از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع صورت جلسه ای توسط تریتب داده که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می گردد.

ماده ۱۰۶ بیان می دارد که  : در مواردی که تصمیمات مجمع شامل یکی از موارد زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود:

 • تصویب ترازنامه
 • کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر اساسنامه
 • انحلال شرکت و چگونگی تصفیه آن.
 • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
سهام شرکت

سهام شرکت

سهام شرکت : گفتنی است که سهام شرک یک سری خصوصیات و ویژگی هایی دارد که در زمان ثبت شرکت باید به آن دقت شود ، ما در این مقاله می خواهیم اطلاعاتی در مورد انواع سهام شرکت ،تعریف آن در مقوله ثبت شرکت ،را در اختیار شما عزیزان قرار داده و این مبحث را بررسی کنیم.

شرح سهام شرکت و انواع آن

باید بگوییم که به آن قسمت از سرمایه شرکت که متعلق به سهامدار است و مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده سهام در ثبت شرکت سهامی عام و یا خاص می باشد را سهام گویند، لذا در صورتی که ۱۰۰۰۰ سهم هر یک به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ريال داشته باشد ، مجموعه سرمایه شرکت مبلغی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.

در ثبت شرکت سهامی خاص موسسین تعداد سهام هر یک از سهامداران را به شکل توافقی تعیین می کنند در شرکت های سهامی عام موسسین ۲۰ درصد از مجموع سهام را توافقی برای خود تعیین می کنند ،بقیه سرمایه ر ا به همراه تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند در طرح اعلامیه پذیره نویسی برای اطلاع عمومی آگهی می کنند.

سهام شرکت

سهام با نام در ثبت شرکت

در صورتی که در شرکت های سهامی ،سهام با نام باشد ،نیاز است که نام و مشخصات صاحب سهام بر روی برگه خرید سهام ثبت گردد ،در شرکت های سهامی عام دارندگان سهام با نام حتی بدون موافقت مدیران شرکت هم می توانند سهام خود را به غیر واگذار کنند، ولی در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام امکان دارد تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا اجازه هیئت مدیره باشد در هر حال بر اساس ماده ۴۰ قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ،ثبت شود و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او بایست انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید.

سهام بی نام در ثبت شرکت

در صورتی که در شرکت های سهامی ،سهام بی نام باشد در این شرایط نام و مشخصات دارندگان سهم بر روی ورقه سهم درج نمی شود و بر طبق ماده ۳۹ قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می گردد ،مگر خلاف آن ثابت شود ،بر عکس سهام با نام ،نقل و انتقال ایت گونه سهام نیازی به ثبت آن به وسیله صاحب سهام یا وکیل او در دفاتر شرکت ندارد و انتقال سهام با قبض صورت می گیرد .

قوانین حاکم بر این گونه سهام در صورت مفقود شدن مفاد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت بوده ( اسناد در وجه حامل می باشد ) که بالای ماده ۳۲۰ قانون مزبور بیان می کند :دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق به شمار می رود به جز انکه خلاف آن ثابت شود، در صورتی که اوراق سهام بی نام مفقود شود ،ذینفع می تواند با اقامه دعوی در دادگاه ،درخواست ابطلال سند مربوط به سهم را بکند و برای عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور به اشخاص ثالث اقدامات تامینی و پیشگیرانه را درخواست می کند.بعد از بررسی اسناد و مدارک موجود ،در صورتی که دادگاه ادعای ذینفع یا مدعی را وارد بداند به دارنه سهم بی نام مجهول مجوز اعلان از طریق جراید را صادر می کند ؛بعد از سه مرتبه اعلان در روزنامه رسمی و گذشت سه سال ،در صورتی که ابراز کننده سهم محکوم و یا اصولا ً سندی به دادگاه ابراز نگردد، دادگاه سهام بی نام را باطل دانسته و ذینفع حق دارد که سهم بی نام جدیدی (المثنی ) را از شرکت درخواست نماید.

چگونگی تشخیص سهامداران بی نام

در این مورد باید بگوییم که دارندگان سهام بی نام باید در مجامع عمومی تشخیص داده شده و هویت آن ها اجراز شود ،تا هم از مزایای سود سهام بهره مند شوند و هم نام و مشخصات آن ها همراه با ظهارنامه مالیاتی شرکت به حوزه های مالیاتی مربوطه ارائه گردد.واضح است که دارندگان این گونه سهام وظیفه دارند پیش از تشکیل مجمع به شرکت مراحعه و ورقه حضور در مجمع را دریاف کرده و در روز تشکیل مجمع مشکخصات کامل خود را به همراه نشانی و تعداد سهام و تعداد رای در ورقه حضور غیابی که برای تشخیص هویت ایشان و تعیین حد نصاب قانونی جهت تشکیل مجمع بر اساس ماده ۹۹ قانون تجارتن قید کنند.

افرادی که با این روش از جمله سهامداران شرکت به حساب می آیند ،ورقه سهم مربوط به آن ها محسوب و از مزایای آن بهره مند می شوند ،مگر این که با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به میزان ۱۰ درصد ارزش اسمی سهام و اخذ حساب مالیاتی حقوق سهام خود را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده را بع عنوان سهامدار جدید به شرکت معرفی کنند که در این شرایط بید نقل و انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ثبت شود.

سهام ممتاز در ثبت شرکت

افرادی که شرکت را تشکیل می دهند و یا همان موسسین قادر می باشند که با توجه به تخصص ،اعتبار و موقعیت اشخاص ،برای خود یا اشخاص ثالث سهام ممتازی را لحاظ کنند ،به عنوان مثال موسسین سهام شرکت را جمعا ً به ۲۰۰۰ سهم تقسیم کرده و بیان کنند که سهام داران از شماره ۱ تا ۵۰۰ حق دارند سه عضو از ۵ عضو هیئت مدیره شرکت را انتخاب کنند یا از حق رای بیشتری دارند و یا اینکه می توانند از سود بیشتری برخوردار شوند.

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی

مراحل مختلف ثبت اینترنتی تاسیس شرکت (ثبت شرکت اینترنتی) : برای ثبت شرکت اینترنتی ، ابتدا در این قسمت اطلاعات فردی که می خواهد شرکت یا موسسه به ثبت رساند مانند نام و نام خانوادگی درج می گردد .(واحد ثبتی ) اداره ثبت شرکت ،محلی می باشد که شرکت یا موسسه بایست در آنجا ثبت گردد.بعد (تابعیت متقاضی ) باید تعیین شود .در صورتی که این فرد دارای تابعیت ایرانی باشد ،باید حتما شماره ملی خود را وارد کند ودر صورتی هم که غیر ایرانی است باید شماره گذرنامه او وارد شود.دیگر اطلاعات مورد نیاز هم عبارت می باشند از «شماره ملی متقاضی » ،«نام متقاضی »، «نام خانوادگی متقاضی » و «شماره تلفن همراه متقاضی » .در ضمن بایست «سمت متقاضی » از این لحاظ که اصیل یا وکیل است نیز مشخص شود.

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی

در اینجا منظور از «نام امضاء کننده دفتر » و «نام خانوادگی امضا کننده دفتر » اطلاعات فردی می باشد مه اطلاعات شرکت یا موسسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تایید می نماید «سمت امضا کننده دفتر » مشخص می کند که فرد از مدیران ،شرکا ،سهامداران یا وکیل رسمی می باشد.«وضعیت توکیل امضا کننده » نیز حق واگذاری غیر را مشخص می نماید.شما می توانید با کلیک روی گزینه (بعدی ) وارد صفحه بعد و شده قدم بعدی را بردارید.

نام و مشخصات شخص حقوقی در ثبت شرکت اینترنتی

باید اشاره داشته باشیم که در این مرحله اسامی درخواستی ثبت می گردد.برای این منظور نخست «اولویت نام » تعیین می شود .منظور از اولویت نام ترتیب پیشنهادی اسامی می باشد که از یک تا پنج مرتب می گردد .بعد «نام درخواستی » در قسمت مورد نظر درج می شود .در صورتی که توضیحی در مورد نام پیشنهاد شده نیاز باشد در قسمت «توضیحات متقاضی » باید قید گردد.در مرحله بعد بر روی کلمه «افزودن نام درخواستی »کلیک شده تا موارد مشخص شده برای قسمت پایین فرم نشان داده شود.باید اشاره داشته باشیم که بعد از وارد کردن هر نام ،باید این کلمه تایید شود.جهت حذف نمودن یک نام می توان روی کلمه «حذف نام درخواستی » کلیک کرد.

و در پایان با کلیک بر روی کلمه «گام بعدی » می توان وارد صفحه ی بعدی شد.در این مرحله به شکل خودکار یک شماره پیگیری ۱۹ رقمی دریافت نموده و اطلاعات وارد شده ذخیره می شود.

تعیین موضوع فعالیت در ثبت شرکت اینترنتی

برای انتخاب زمینه فعالیت که همان موضوع کار شخصیت حقوقی می باشد ،روی کلمه «افزودن موضوع فعالیت » کلیک کرده تا صفحه جدیدی باز گردد.در صفحه ی باز شده نخست «نوع فعالیت بالاتر » از فهرست مربوطه انتخاب می گردد .بعد بر طبق آن «نوع فعالیت » انتخاب شده و این موضوعات بر مبنای فعالیت بالاتر نشان داده می گردد.«مدت فعالیت » بر طبق اینکه محدود یا نامحدود باشد انتخاب می شود وچنانچه محدود باشد باید «حداکثر مدت فعالیت به ماه» نیز تعیین شود .بعد «وضعیت مجوز » ر از لحاظ داشتن یا نداشتن آن تعیین می کنند.

لازم به ذکر است که برای تعدادی از موضوعات فعالیت باید مجوز از سازمان ها و ارگان های خاصی گرفته شود که در اینجا وجود یا عدم وجود مجوز تعیین می شود.اگر دارای مجوز باشد باید «شماره مجوز » و «تاریخ مجوز » هم وارد شود.در صورتی که موضوع مورد فعالیت نیاز به توضیح داشته باشد در قسمت «شرح فعالیت » درج می شود.سه گزینه «ثبت اطلاعات »، «حذف » و «انصراف» وجود دارد.در واقع ثبت اطلاعات ،اطلاعات موجود در این صفحه را ذخیره و حذف هم اطلاعات وارد شده را حذف می کند.و معنای کلمه انصراف هم به معنی منصرف شدن از تغییر اطلاعات است.سپس با کلیک بر روی کلمه ثبت اطلاعات یک ردیف به وجود می آید.

در صورتی که بخواهید تغییری به وجود آورید می توانید روی کلمه «مشاهده » کلیک کنید تا دوباره صفحه «افزودن اشخاص جلسه » باز گردد .شما می توانید با کلیک کردن بر روی «گام بعدی » وارد صفحه ی بعدی شوید .در این مرحله از کار اطلاعات وارد شده شما به شکل خود کار ذخیره خواهند گشت.

اطلاعات مرکز اصلی برای ثبت شرکت

باید بگوییم که در این صفحه نیز اطلاعات بستی شرکت یا موسسه ثبت می شود .« کد پستی » و «شماره تلفن » از مواردی می باشند که جتما باید درج شوند.«شماره دورنگار » ، « پست الکترونیک » و «نشانی تارنما» هم در صورتی که وجود داشته باشند وارد می شوند.«نشانی مرکز اصلی » شرکت هم باید قید شود تا مرسولات پستی به آن فرستاده شود.در پایان با کلیک بر روی کلمه ی «گام بعدی » می توانید وارد صفحه ی بعدی شوید.در این مرحله اطلاعات به شکل خودکار وارد شده و ذخیره می شود.

سرمایه شرکت

در این صفحه باید «نوع سرمایه شخص حقوقی » از فهرست را انتخاب کنید .مثلا باید مشخص شود که سرمایه نقدی می باشد یا غیر نقدی و یا سهام با نام و یا بی نام .«تعداد سهام » یعنی چند سهم یا چه میزان سرمایه برای شرکت و یا موسسه منظور شده است.همین طور «ارزش ریالی هر سهم » نیز باید تعیین گردد که برای هر سهم به چه میزان می باشد.مثلا در صورتی که تعداد سهام شرکت ۱۰۰ سهم است و سهم نیز ۱۰۰۰ ریال باشد.

کلمه «از تاریخ » نشان دهنده این مسئله می باشد که از چه تاریخی این تعداد سهام تعلق به این شرکت دارد.در صورتی که نوع سرمایه نقدی یا غیر نقدی باشد ،گزینه ی تعداد سهام و ارزش ریالی هر سهم غیر فعال می گردد و تنها «ارزش سرمایه به ریال » فعال می شود.سپس شما باید کلمخ « ثبت سرمایه » را انتخاب نمایید.در صورتی که نوه سهام یا سرمایه متفاوت و متنوع باشد باید به ازای هر کدام یک ردیف اختصاص داده شود.در صورتی که بخواهیم سرمایه را حذف نماییم نخست بر روی کلمه «مشاهده » کلیک کرده و بعد کلمه «حذف » را انتخاب می نماییم.

بیشتر بخوانید : افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

اشخاص حقیقی و حقوقی در ثبت شرکت

در این مرحله صفحه ای به عنوان «اشخاص حقیقی و حقوقی » باز می شود.و باید کلمه «افزودن شخص جدید » را انتخاب نمایید .منظور از اشخاص در اینجا کسانی می باشند که در شرکت یا موسسه سمتی را دارند.نخستین جای خالی «ردیف » می باشد که افراد بدون منظور کردن سمت خود در شرکت از یک شر.ع شده و به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.بخش بعدی « نوع شخص » می باشد که خود به دو قسمت حقیقی و حقوقی طبقه بندی می گردد.

باید برای نوع شخص حقیقی نام فارسی ،نام خانوادگی فارسی ،نام پدر فارسی ،شماره شناسنامه ،جنسیت ،تاریخ تولد ،شماره تلفن همراه و نشانی مواردی می باشند که حتما قید گردند و نام لاتین ،نام خانوادگی لاتین ،نام پدر لاتین ،محل تولد و محل صدور اختیاری می باشند که اگر اطلاعات آن وجود داشته باشد ،وارد می شوند.باید اشاره داشته باشیم که «شماره ملی /شناسه ملی » فیلدی می باشد که اطلاعات آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی باهم فرق دارد.

لازم به ذکر است که شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی دارای کاربرد می باشد.باید بگوییم که فیلد «تابعیت » نشان دهنده این می باشد که آیا اشخاصی ملیت ایرانی دارند یا غیر ایرانی.دو فیلد «اقرارنامه مدیریتی » و «اقرارنامه سوء پیشینه » هم تعیین می کند که فرد این دو مدرک را ارائه داده یا نه.«کد پستی » هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی و «شماره ثبت » برای افراد حقوقی به کار برده می شود.

در صورتی که فرد از نوع حقوقی باشد فیلد ها یی فعال می گردند .نام فارس ،تابعیت ،شناسه ملی ، شماره ثبت ،کد پستی ،شماره تلفن ،نشانی از موارد یمی باشن که تکمیل آن ها اجباری می باشد.لازم به ذکر است که سه کلمه ( ثبت اطلاعات ،حذف ،انصراف ) وجود دارد.همان طور که از نام آن مشخص است ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات این صفحه می باشد .و همچنین با حذف نیز می توان اطلاعات وارد شده را حذف نمود. کلمه انصراف نیز به این معنی می باشد که شما از تغییر اطلاعات منصرف گشته اید.سپس شما می توانید بر روی کلمه ثبت اطلاعات کلیک کرده و یک ردیف به وجود آورید و در صورتی که بخواهید تغییری به وجود آورید می توانید بر روی کلمه «مشاهده » کلیک کنید تا دوباره صفحه «افزودن اشخاص جلسه » باز گردد و در پایان باز می توانید با کلیک بر روی کلید «گام بعدی » وارد صفحه بعدی گرید.

درست است که در این بخش اطلاعات به صورت خودکار ذخیره می شود ولی ایم مسئله سبب نمی شود که شما قادر نباشید اطلاعات را اصلاح نمایید.

سهام (سرمایه اشخاص در ثبت شرکت )

در ایم مرحله از کار اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شخص ثبت می شوند.نخست فردی که اطلاعات سهام یا سرمایه او باید وارد شود از فهرست (اشخاص ) انتخاب می شود .ولی این شخص قبلا باید در صفحه اشخاص وارد شده باشد.شما باید از فهرست «نوع سهام » ،سهام و سا سرمایه این شخص را انتخاب بنمایید که این مسئله تعیین می کند که سهام با نام یا بی نام ،سرمایه نقدی یا غیر نقدی یا … باشد.لازم به ذکر است که این اطلاعات هم بر طبق انچه قبلا در سرمایه شخص حقوقی وارد شده بود نسان داده می گردد.«تعداد سهام » و «درصد سهام » هم تعیین می کند که شخص دارای چه تعداد و چه مقدار از سهام شرکت می باشد.

سهام شرکت

در ضمن معنای کلمه « از تاریخ » هم این می باشد که در صورتی که تعداد سهام یا سرمایه فرد در طول زمان کم یا زیاد گردد ،ثبت شود.فیلد «مبلغ اسمی سهم » هم بر طبق مبلغ هر سهم یا سرمایه درج می شود.باید به این مسئله توجه شود که در ثبت شرکت اینترنتی نباید مجموع سهام اشخاص از جمع سهام شرکت بیشتر شود.در پایان می توانید بر روی کلمه «ثبت سهام /سرمایه شخص » کلیک کنید تا اطلاعات زیر آن نمایش داده شود و با سپس می توانید با کلیک بر روی کلمه ( گام بعدی ) وارد صفحه ی بعدی گردید .این مرحله از کار نیز الطلاعت وارده شما به صورت خود کار ذخیره خواهد شد ولی باز این به این معنی نمی باشد که شما نمی توانید این اطلاعات را تصحیح کنید.

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

در حال نوشتن مطلب ….

تاریخچه ثبت علامت تجاری و برند

تاریخچه ثبت علامت تجاری و برند

نشانه های تجاری کوزه گران در مصر باستان و در منطقه کورنیت که همان یونان باستان می باشد ، قدمت استفاده از نشانه را به عنوان علامت مشخصه تجاری را به حدود ۴۰۰۰ سال می رساند. در حدود ۲۰۰۰ سال پیش صنعتگران چینی نام و علامت خود را در داخل یک نیم دایره بر پشت ظروف چینی که تولید می شد به عنوان نشانه تجاری خود به کار می برده اند.

در قرن ۱۲ میلادی با پیشرفت و توسعه بازرگانی ، نشانه های تجاری رفته رفته بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی بنا به فرمان پادشاه انگلستان ادوارد سوم استفاده از نشانه های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شده در ایران هم می توان به قدیمی ترین علامت های ثبت شده به علامت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و کانون پرورش فکری کودکان اشاره کرد.

موسسه ثبتی ذهن ناب همشهری برای ثبت علامت تجاری و برند یا واگذاری برند و علامت تجاری از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

منطقه آزاد کردستان طبل تو خالی بود

تاثیر پذیری برنامه ریزی های توسعه از منافع سیاسی جناح های غالب و قدرت رانت جویان ۲ ویژگی خطرناک در اجرای برنامه هاست که روند شکوفایی همه جانبه را به انحراف می کشد و به جای ایجاد فرصت آسایش برای همگان زمینه دسترسی نامشروع عده ای خاص به منابع کشور، بیت المال و حقوق عامه را فراهم می کند.
نظام های حاکمیتی ، نهادهای سیاسی ، تشکل های مدنی و نظام رسانه ای باید تمام تلاش خود را جهت جلوگیری از بروز این پدیده نامشروع در جامعه به کار گیرند زیرا اگر شکل گیرد دیگر محال است نابود شود و می رود تا تبدیل به بخشی از رفتار همگانی و سبب ایجاد مافیاها گردد.
ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مریوان و بانه هنوز مراحل قانونی ، حقوقی ، فنی و مالی خود را نگذرانده بود که امواج تبلیغات و منت گذاری توسط دولتیان گوش فلک را کر کرد و این حرکت ناتمام را چنان بزرگ کردند انگار که معجزه ای بزرگ برای زدودن غبار عقب ماندگی از کردستان رخ داده است و تا چند روز آینده حضور کردستان در رده آخر صنعت ، درآمد سرانه ، استاندارد جاده ای ، نرخ رشد جمعیت و تخصیص بودجه به پایان رسیده و این منطقه قطب اقتصادی خاورمیانه و الگوی دنیا می شود.
سوی دیگر این موج مانور تبلیغاتی ، نمایندگان استان در مجلس به ویژه حوزه انتخابیه مریوان ، سقز و بانه قرار داشتند ، که با نصب صدها بنر سفارشی مزین به عکس خویش ، مصاحبه های پر اغراق با رسانه ها ، حضورهای شیک پوشانه در شبکه های تلویزیونی و لبخندهای ملیح درسخنرانی های عمومی نقش خویش در ایجاد منطقه آزاد را یک نقش بی بدیل نمایش می دادند.
سوی دیگر این موج جنبش دلالان هستند که با استفاده از این فرصت اقدام به تحرکات سودجویانه متنوع کرده و در تکاپوی بافتن کلاه از این نمد پوسیده برای گذاشتن بر سر مردم هستند.
در همان ابتدا عده ای با رویکرد انتقادی این موضوع را نگریستند و آن را بیشتر یک مانور سیاسی برای جلب نظر مردم و جذب آرا انتخابات مجلس و خبرگان دانستند و ادله هایی مثل نبود زیرساخت هایی مثل زمین، جاده ، راه آهن ، فرودگاه ، نگرفتن موافقت سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان محیط زیست و عدم وجود مصوبه مجلس برای آن می آوردند اما موج تبلیغات کاذب و اغراقات چنان بالا بود که جرأت طرح موضوع را از آن ها گرفت.
تا اینکه نوبت به تصمیم مجلس رسید و نمایندگان به علت وجود ایرادات و اشکال گوناگون آن را رد کرده و این هم به جمع وعده های توخالی دولت تدبیر و امید مثل مفاد بیانیه ۱۰ ماده ای اقوام و اقلیت ها، تخصیص یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به کُردستان در سفر دکتر نوبخت و اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ویژه به بخش تولید استان در سفر دکتر روحانی که یک ریال از آنها تحقق نیافت ، پیوست.

صدور پروانه کار ۳ ساله برای سرمایه گذاران خارجی

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: اداره کل اشتغال اتباع خارجی برای سرمایه گذاران خارجی که حداقل ۳۰۰ هزار دلار سرمایه به ثبت رسانده باشند پروانه کار و اقامت سه ساله صادر می کند.
به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، علی اقبالی افزود: این اداره کل در ۳۰ سال گذشته تمام مسائل و مشکلات اتباع افغان و پناهندگان را رصد کرده و به بسیاری از آنها رسیدگی کرده است.
وی افزود: با برون سپاری بخشی از وظایف در قالب دفاتر کفالت ، از اجتماع و اتلاف وقت بسیاری از اتباع افغان جلوگیری کرده و امروزه شاهد آن هستیم که با حداقل زمان اتباع افغان می توانند کارت کار و اقامت خود را دریافت و نسبت به بیمه کردن خود و افراد تحت تکفل خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: همه تلاش های این اداره کل برای ساماندهی اشتغال اتباع خارجی است و این اداره سعی خود را برای بهبود اشتغال اتباع خواهد کرد.
وی گفت: این اداره کل به دنبال راهکارهای جدیدی است که از طریق ابزار قانونی بین تجار، تولیدکنندگان ، صنعتگران و کارگران تفکیک ایجاد کرده و سرمایه گذاران و تجار بتوانند در کل کشور و نه در یک استان به فعالیت اقتصادی ادامه داده و این اداره بتواند خدمات قانونی بیشتری ارائه کند.
وی افزود: با هماهنگی این اداره کل هنرمندان و نویسندگان در موسسه های فرهنگی اشتغال یافتند و متخصصان و کارشناسان اتباع افغانستان در رشته های تحصیلی خود در ایران جذب شده و مشغول به کار شده اند.
اقبالی گفت: براساس مواد ۱۸ ،  ۱۷ و ۱۹ کنوانسیون امور پناهندگان ، ما موظف به درج ۵۱ رشته شغلی درکارت های کار پناهندگان هستیم و تعهداتی به سازمان های بین المللی داریم که باید صورت پذیرد .
وی افزود: اتباع افغانی که دارای سرمایه کافی برای ایجاد بنگاه های تولیدی و اقتصادی هستند با لغو کارت پناهندگی و دریافت گذرنامه می توانند از مزایا و امکانات بیشتری برخوردار شوند.
اقبالی در پایان گفت: اتباع دیگر کشورها با داشتن گذرنامه و ثبت شرکت می توانند پروانه کار و اقامت یک ساله دریافت کنند و در تمام استان های ایران و مناطق ویژه اقتصادی مجاز به فعالیت اقتصادی هستند.
همچنین این اداره کل برای سرمایه گذاران خارجی که حداقل ۳۰۰ هزار دلار سرمایه به ثبت رسانده باشند پروانه کار و اقامت سه ساله صادر می کند.
قوانین جدید که برای اتباع افغانی در کشور در نظر گرفته شده در پی سیاست های دولت تدبیر و امید برای جذب سیاست گذاری های خارجی است .

ثبت علامت تجاری اسکودا

ثبت علامت تجاری اسکودا توسط کانون وکلای دادگستری

اسکودا علامت تجاری اسکودا را ثبت کرد. اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که با نام اختصاری “اسکودا” شناخته می شود ، نام “اسکودا” را ثبت رسمی کرد و مراتب در روزنامه رسمی سوم مرداد ۱۳۹۵ آگهی شد.
ثبت علائم تجاری فقط در طبقاتی که درخواست شده و ثبت در آن طبقات انجام شده است معتبر بوده و برای صاحب علامت ایجاد حق می کند. اسکودا علامت تجاری اسکودا را در طبقات ۱۶ ،  ۴۱ ،  ۵۶  و ۴۶ ثبت نموده است.
جالب است بدانید که پیش از این فردی به نام ” راوند سید حسینی دستگردی ” ساکن اصفهان کلمه ” اسکودا ” را در طبقات ۳۹ و ۳۹ جهت تولید و بسته‌ بندی همبرگر کنسروجات غیرگوشتی کنسرو ماهی تن ماهی جنوب رب گوجه‌ فرنگی ثبت نموده است.
این مالکیت همزمان ، قانوناً تداخل و تعارضی ندارند ، همان طور بعداً هم ممکن است افرادی برای ثبت این نام در سایر طبقات ۴۳ گانه با طی تشریفات قانونی اقدام به ثبت این علامت بکنند.

در صورت هرگونه ثبت علامت تجاری و برند موسسه ثبتی ذهن ناب همشهری میتواند شما را مشاوره و یاری رساند.

شباهت ها و تفاوت های شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

شباهت ها و تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت با مسئولیت محدود

شباهت های شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود

تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود

 • در شرکت با مسئولیت محدود شرکاء به نسبت قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده ، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند در حالیکه در شرکت تضامنی هر شریک ، مسئول و ضامن تمام قروض شرکت می باشد.
 •  تنها در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه نیازمند تنظیم سند رسمی می باشد.
 •  در شرکت تضامنی برای انتقال سهم الشرکه به ثالث ، رضایت تمام شرکاء الزامی است اما در شرکت با مسئولیت محدود با رضایت عده ای از شرکا لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها می باشد و اکثریت عددی نیز دارند ، الزامی می باشد.
موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت شرکت تضامنی ٫ با مسئولیت محدود و تغییرات شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.