مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه ، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن اين عبارت در سند رسمي ازدواج كه به امضاي همسر ( مرد ) رسيده باشد ، زن هر وقت بخواهد مي تواند مهريه را از مرد بخواهد.

در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن ( توانايي پرداخت ) مرد است. در صورت استفاده از عبارت در متن سند رسمي ازدواج ، درخواست مهريه از مرد مشروط به داشتن مال و توانايي مرد در پرداخت مهريه است ، در غير اين صورت پرداخت مهريه را قسط بندى ميكنند.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری آمادگی برای هر نوع مشاوره را دارد.