آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی

منتشر ساختن آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی : در ثبت شرکت ها و سازمان ها یکی از مراحل قانونی کردن پروسه ثبت ، انتشار آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور می باشد .

لازم به ذکر است که روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، یک روزنامه ای می باشد که وابسته به قوه قضاییه می باشد که این روزنامه خدمات مختلفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کتبی و الکترونیکی ارائه می نماید. این روزنامه را به شکل شرکت سهامی اداره می کنند که ارکان شرکت عبارت است ازهیئت مدیره و مدیرعامل ،مجمع عمومی و بازرس قانونی .کلیه سهام شرکت به دولت تعلق دارد و رئیس مجمع عمومی شرکت ، رئیس محترم قوه قضایه است.

شرکت ها و سازمان ها برای اینکه بتوانند پروسه ثبتی خود را قانونی کنند به این روزنامه نیازمند می باشند .مثلا   فعالیت های مختلف تاسیس و تغییرات شرکت ، جهت ثبت نهایی به انتشار روزنامه رسمی نیازمند می باشند. بدین ترتیب مدارک ارائه شده نخست به صورت اجمالی توسط اداره ثبت شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که با مفاد قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها مطابقت داشته باشند و همین طور در صورت کامل بودن مدارک ،در دفتر مربوطه ثبت شده و مراتب ثبت شرکت یا موسسه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکزاصلی شرکت ، برای اطلاع عموم آگهی می کنند.

آگهی تاسیس شرکت

تصمیمات شرکت ها که بعد از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها باید آگهی گردد:

مطابق ماده 200 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 ناظر به مواد 196و 197 و 198 قانون مذکور و به موجب ماده 9 نظامنامه مواد 196تا 198 قانون تجارت مصوب شماره 7046 مورخ تیرماه 1311 تصمیمات شرکت ها تجاری در موارد زیر باید آگهی گردد:

 • ثبت کردن تاسیس شرکت ( ماده 23 لایحه قانونی )
 • تغییر دادن مواد اساسنامه شرکت که شایع ترین موارد آن افزایش و کاهش سرمایه است ( مواد 106 و 163 لایحه قانونی)
 • تمدید مدت فعالیت شرکت ، زائد بر مدت مقرر
 • تصمیم در مورد انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت انجام می گیرد). تصمیم در خصوص تعیین اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ( ماده 209 لایحه)
 • مشخص کردن کیفیت تفریغ حساب و تغییر آن
 • تغییر شرکا ( مانند جانشینی وراث ضامن متوفی ) و یا در مورد نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه.
 • خروج برخی از شرکا از شرکت.
 • تغییر اسم شرکت
 • هنگامی که تبدیل سهام بی اسم شرکت به سهام با اسم انجام می گیرد. و صاحبان سهام در ظرف مهلتی که از تاریخ انتشار اعلانی دو بار ، و به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت انتشار پیدا می کند و این مهلت کم تر از شش ماه نخواهد بود، سهام خود را به سهام جدید تبدیل ننمایند.( ماده 76 ق.ت) و سهام جدیدی را که در ازای سهام و بی نام تبدیل نشده در شرکت وجود دارد ، شرکت از راه مزایده به اشخاص دیگر بفروشد.( ماده 78 ق.ت)
 • قیمت سهامی که از این راه فروخته می شود ، در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته می شود ، آگهی خواهد شد.
 • تغییر مدیر یا مدیران شرکت
 • تغییر بازرس یا بازرسان شرکت
 • تغییر مرکز اصلی شرکت
 • هنگامی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود و مدیران شرکت مکلفاً کلیه صاحبان سهام را جهت انعقاد مجمع عمومی دعوت کنند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد مشورت و رای قرار گیرد. تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد ( زیر ماده 9 نظامنامه معطوف به ماده 58 ق.ت و ماده 141 لایحه).
 • انتشار اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن انتشار پیدا می کند ( مواد 10 و 11 و تبصره ماده 17 لایحه قانونی )
 • تبدیل سهام شرکت که متعاقب اطلاع دادن کتبی مراتب به مرجع ثبت شرکت ها ، آگهی می گردد .( ماده 48 لایحه )
 • اعلام کتبی تصمیم در مورد فروش اوراق قرضه و شرایط صدور ان و انتشار آن همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها ، جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی .( مواد 57 و 70 لایحه )
 • نام و مشخصات و حدود اختیارات و مدت زمان تصدی مدیر عامل ( مواد 124 و 125 و 128 لایحه قانونی ).
 • تعداد سهام هر کدام از خریداران سهام جدید صادره در اثر افزایش سرمایه ( ماده 181 لایحه قانونی)
 • اعلام ختم تصفیه امور شرکت پس از انحلال آن ( ماده 227 لایحه قانونی )

شرح لزوم انتشار آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ها در روزنامه رسمی:

براساس ماده 6 نظام نامه در مورد مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 1311 در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت ، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن بایست به وسیله اداره ثبت محل در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت با هزینه خود شرکت منتشر گردد.

خلاصه گفته شده در ماده بالا باید متضمن نکات زیر باشد:

1-    در مورد شرکت ها از هر قبیل:

الف – شماره و تاریخ ثبت شرکت
ب- مقدار سرمایه ( با تشخیص مقداری از آنکه پرداخته گشته و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد نموده اند).
ج- اسامی مدیر یا مدیران
د- تاریخ شروع و پایان شرکت چنانچه برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

2-    در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی به غیر از نکات فوق بایست اسمی کلیه شرکای ضامن هم انتشار پیدا کند.

به موجب ماده 9 قانون ذکر شده در بالا در هر موقع که تصمیماتی در مورد تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت پیش از مدت معینه  یا تغییر در تعیین تکلیف تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اسناسنامه یا تبدیل و خروج برخی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ گردد و همین طور هر موقع که مدیر یا مدیران شرکت تغییر پیدا کند و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ گردد مقررات در مورد ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت گردد.

باید اشاره کنیم که منتشر نکردن مواردی که نظام نامه بر عهده مدیران گذاشته است ،این نتیجه را خواهد داشت که اولاً مدیران امکان دارد بر اساس قواعد عام ، به سبب خطای خود ، محکوم به جبرات خسارت اشخاص ثالث گردند و ثانیاً اشخاص ثالث می توانند این تغییرات را نادیده بگیرند ، چه تغییراتی که به اطلاع آن ها نرسیده ، درمقابل آن ها قابل استناد نیست. به عنوان مثال اگر مدیر شرکت تغییر پیدا کند یا در اختیارات او تغییراتی داده گردد ، این تغییر تا هنگامی که به ثبت نرسیده باشد جهت اشخاص ثالث معتبر نیست و معاملاتی که مدیر معزول قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است ، جهت شرکت تعهد آور هستند.

فرآیند ثبت آگهی در روزنامه رسمی:

بعد از انجام دادن مراحل قانونی ثبت آگهی و صدور آن در مراجع ثبتی ، دارندگان آگهی ، باید به آدرس http://rrk.ir مراجعه و جهت پرداخت هزینه آن اقدام کنند. پروسه چاپ و انتشار آگهی در سامانه روزنامه رسمی به قرار زیر می باشد:

 • انتخاب کردن گزینه ثبت نام کاربر جدید
 • درج نمودن شماره موبایل و آدرس و کدستی در سامانه
 • وارد ساختن نام کاربری و رمز عبور بعد از تایید اطلاعات
 • کلیک کردن بر روی بخش پرداخت هزینه آگهی
 • وارد کردن شماره مکانیزه 18 رقمی
 • درج کردن رمز دوم و اطلاعات بانکی برای پرداخت هزینه انتشار آگهی

شما با پرداخت هزینه آگهی شماره پیگیری دریافت خواهید کرد که می توایند وضعیت ثبت آگهی خود را در روزنامه از طریق همین سامانه پیگیری نمایید. امکان دارد وضعیت آگهی شما یکی از حالت های زیر را داشته باشد:

 • دریافت شده از ثبت ( به این معنی که متقاضی هزینه آگهی را پرداخت نکرده و یا تراکنش موفق نبوده و باید بر روی ” پرداخت آنلاین مبلغ آگهی ” نسبت به پرداخت هزینه آگهی اقدام کنید).
 • آماده ارسال به چاپ
 • در حال انتشار امضاء نشده
 • انتشار یافته امضاء نشده
 • انتشار یافته امضاء شده ( یعنی آگهی چاپ شده است).

بعد ازسپری شدن 5 روز کاری پس از پرداخت هزینه ، روزنامه رسمی تاسیس شرکت ، چاپ خواهد شد و از طریق همان سایت می توان اقدام به چاپ آن کرد.

شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره حقوقی در مورد موارد ثبتی با کارشناسان ما در موسسه ثبت شرکت و حقوقی ذهن ناب تماس برقرار کنید.